«Δεσμός Προσκόλλησης» και θεωρία Bowlby

Ορίζεται  ως μια έντονη συναισθηματική σχέση μεταξύ του βρέφους και του βασικού προσώπου που το φροντίζει. Αποτελεί μια διαρκή συναισθηματική σύνδεση που παράγει την επιθυμία για συνεχή επικοινωνία των εμπλεκομένων προσώπων καθώς και τη δυσφορία κατά τη διάρκεια του αποχωρισμού. Τα βρέφη δημιουργούν στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με το πρόσωπο που τα φροντίζει, γιατί με αυτόνΣυνεχίστε να διαβάζετε ««Δεσμός Προσκόλλησης» και θεωρία Bowlby».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε